Prezentare proiect

Titlul proiectului: Practica pentru o dezvoltare durabilă

Programul Operațional Capital Uman

Cod apel: POCU/626/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare / cercetare / inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Cod proiect: POCU/626/6/13/130631

Durata proiectului: 24 luni

Data începerii proiectului: 01/10/2020

Data încheierii proiectului: 30/09/2022

Grup țintă 282 de studenți

Buget total: 4.627.157,65 lei

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea relevanței pe piața muncii a studenților de la facultățile de Chimie și Inginerie chimică, Fizică, Biologie și Geologie precum și facilitarea tranziției de la educație la piața muncii, îmbunătățirea capacităților și abilităților în identificarea, facilitarea și ocuparea unui loc de muncă. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului tematic 10 al POCU: Efectuarea de investiții, în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, deoarece proiectul presupune investiții concrete în vederea dobândirii de competențe în cadrul formal de desfășurare a stagiilor de practică de către studenții incluși în grupul țintă cât și activități de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe care răspund pieței muncii pentru aceștia, în vederea creșterii șanselor de ocupare a unui loc de muncă. De asemenea proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 6.13 al apelului de proiecte deoarece implementarea acestuia va duce nemijlocit la creșterea numărului absolvenților din învățământul terțiar universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la un potențial loc de muncă, acces concretizat în cadrul proiectului prin stagii de practică desfășurate la agenți economici relevanți, din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (industria auto și componente, TIC, procesarea alimentelor și a băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, turism și eco-turism, textile/pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, energie și management de mediu, bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură, biofarmaceutică și biotehnologii) și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (bioeconomia, tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate, energie, mediu și schimbări climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate și sănătate). Proiectul va avea totodată un impact însemnat asupra creșterii interacțiunii dintre mediul universitar și mediul de afaceri prin formalizarea parteneriatelor dintre cele două medii.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1: Instituirea unui sistem funcțional de practică la un potențial angajator prin negocierea și încheierea unui număr de cel puțin 6 parteneriate strategice sustenabile. Obiectivul este corelat cu activitatea A1 și cu rezultatul R1

OS2: Dezvoltarea de competențe practice specifice domeniului de studii prin asigurarea condițiilor optime de desfășurare a stagiilor de pregătire practică pentru 282 de studenți, pentru îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii. Obiectivul este corelat cu activitatea A2 și rezultatul R2

OS3: Dezvoltarea de competențe care răspund necesităților pieței muncii prin oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională unui număr de 282 de studenți. Obiectivul este corelat cu activitatea A3 și rezultatul R3

OS4: Dezvoltarea de competențe practice prin crearea unui mediu de practică integrat pentru studenții celor 3 facultăți implicate în proiect, prin dotarea unui laborator de cercetări interdisciplinare, în cadrul UBB, ca măsură de inovare socială. Obiectivul este corelat cu activitatea A4 și cu rezultatul R4

OS5: Conștientizarea relevanței dezvoltării durabile în rândul studenților din cadrul proiectului în vederea creșterii gradului de integrare a acestora pe piața muncii și în societate. Obiectivul este corelat cu activitatea A5 și cu rezultatul R5.

OS6: Sporirea competențelor antreprenoriale ale studenților prin crearea și dezvoltarea de firme de exercițiu în domeniile de interes ale acestora. Obiectivul este corelat cu activitatea A6 și cu rezultatul R6.

Activitate 1. Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică la un potențial angajator, adresate studenților din instituțiilor de învățământ superior (ISCED 5-7).

Activitate 2. Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă (stagii de practică) prevăzute în curriculum-ul obligatoriu pentru studenții de la Facultățile de Chimie și Inginerie Chimică, Fizică, Biologie și Geologie.

Activitate 3. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii.

Activitate 4. Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiența practică, axate pe dobândirea de competențe profesionale și transversale corelate cu necesitățile pieței muncii, activitate de inovare socială.

Activitate 5. Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică, axate pe dobândirea de competențe transversale în domeniul dezvoltării durabile corelate cu necesitățile pieței muncii.

Activitate 6. Formarea de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulate.

Rezultate asteptate

R1: 6 parteneriate sustenabile încheiate cu reprezentanți ai mediului de afaceri, cel puțin 12 întâlniri organizate cu reprezentanțiai mediului de afaceri din domeniul de interes al proiectului, cel puțin 6 evenimente de prezentare a partenerilor din mediul deafaceri organizate pentru grupului țintă în vederea creșterii interacțiunii dintre mediul de afaceri și mediul universitar și în vedereacreșterii gradului de familiarizare a studenților cu mediul de afaceri pentru creșterea ocupării.

R2: 282 stagii de pregătire practică desfășurate de către studenți din care 20 de stagii efectuate în străinătate, cel puțin 20 de acorduri de practica semnate, 150 de premii oferite studenților în cadrul competițiilor profesionale organizate.

R3: 282 de studenți care au beneficiat de activități de consiliere și orientare profesionala axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii.

R4: 1 laborator de practică interdisciplinară de tip STEM creat și dotat, 1 conferință de inovare socială organizată, 20 lucrări de inovare socială din domeniile de interes ale celor 3 facultăți implicate în proiect, premiate.

R5: 1 conferință pe tema dezvoltării durabile organizată și 20 de lucrări/proiecte premiate.

R6: 40 de studenți care au participat la activități de natură economică în cadrul întreprinderilor simulate, 20 de premii individuale acordate.

R7: 1 set de proceduri operaționale de management, 1 set de acțiuni de vizibilitate și publicitate conforme cu manualul de identitate vizuala în vigoare la data implementării proiectului, cel puțin 8 cereri de rambursare / cereri de prefinanțare, cel puțin 100 de contracte de muncă, cel puțin 7 dosare de achiziții.

R8: 1 set de proceduri operaționale de management, 1 set de acțiuni de vizibilitate și publicitate conforme cu manualul de identitate vizuală în vigoare la data implementării proiectului, cel puțin 8 cereri de rambursare /cereri de prefinanțare, cel puțin 100 contracte de munca, cel puțin 7 dosare de achiziții.